Reisgedrag

Binnen Rijkswaterstaat zijn we op vele manieren bezig met reisgedrag. Zo proberen we de reiziger zo goed mogelijk door het snelwegnet heen te loodsen door goed met de reiziger te communiceren.

Daarnaast voeren we programma's uit die de reiziger in staat stellen andere keuzes te maken. Gedragsverandering is een ingewikkeld proces. Hiervoor is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het 'Behaviourial Insights Team' opgericht dat alle kennis over het gedrag van mensen bundelt. Het gaat om een combinatie van behoefte bij de reizigers, het ontwikkelen alternatieve vormen van transport, het gemak voor de reiziger, stimulanten, betrokkenheid van de reizigers, en de boodschapper.

Voor wie meer hierover wil lezen is de weblog Mobiliteit en Gedrag van CROW (voorheen KpVV) een aanrader.

Behoefte reiziger

In het kader van onze campagne van Hot naar Her is door middel van co-creatie met reizigers kwalitatief onderzoek gedaan naar de 'customer journey' van reizigers van deur tot deur. Hierin bleek waar de pijnpunten van reizigers lagen.

Op basis hiervan konden de reizigers ideeën indienen voor de Nationale Reisvraag. Dit kwalitatief onderzoek geeft inzicht in waar de reizigers vernieuwing zochten, vooral in het stuk naar het station, bijvoorbeeld bij het stallen van de fiets. Dit zijn dan ook barrières om tot verandering van gedrag te komen.

customerjourneyVANHOTNAARHER21

Hoe reist het MKB?

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde Rijkswaterstaat de MKB voucherregeling uit.

MKB'ers konden vouchers aanvragen. Deze vouchers konden worden ingewisseld voor een mobiliteitsscan. Op deze manier krijgt een MKB'er specifieke informatie waarmee ze in staat zijn om tot gedragsverandering te komen, en te zien waar ze kosten kunnen besparen.

Dit programma is inmiddels afgerond en geëvalueerd. De tweede evaluatie van het subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers vindt u onder Publicaties.

Alternatieven ontwikkelen

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat innovatieprogramma's op het gebied van reisgedrag (MobiliteitsManagement, Voor- en natransport) uitgevoerd. Hierin werden marktpartijen gesteund die innovatieve ideeën hadden om het aanbod aan reismogelijkheden te vergroten. Immers, voor een verandering in gedrag moet wel het aanbod in orde zijn. Deze programma's hebben honderden innovatieve projecten opgeleverd. Deze kunt u zien op de praktijkvoorbeeldenpagina. Er zijn veel lessen geleerd uit dit programma, zoals blijkt uit de evaluatierapporten. Ongeveer 40% van de innovaties bestaat na een aantal jaar nog.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten is een combinatie van slimme infrastructuurmaatregelen om de capaciteit te vergroten, en vraagbeïnvloedingsmaatregelen. Deze maatregelen stimuleren vaak een ander gedrag, bijvoorbeeld door het geven van beloningen voor spitsmijdingen. Daarnaast staat het programma voor een innovatieve aanpak van samenwerking in de regio. In opdracht van het ministerie van I&M geeft Rijkswaterstaat vorm aan het thema fiets en het thema duurzaamheid binnen dit programma. Zie ook www.beterbenutten.nl voor nadere informatie over deze thema’s en de laatste stand van zaken.

Samen met anderen

Gedragsverandering heeft het meeste kans als de betrokkenen zelf die veranderingen vorm kunnen geven. Dit kan door co-creeëren met reizigers in het OV zoals in de campagne van Hot naar Her. Daarnaast hebben we initiatieven ondersteund waar de stakeholders zelf aan het roer zaten. Een voorbeeld hiervan is de innovatieve bedrijfsinvesteringszones in Roermond, waar bedrijven en gemeente samen het vervoer voor hun klanten zijn gaan opzetten. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de toegang tot de stad per voet vanaf het station. Hier zijn burgers, ambtenaren en commerciële partijen ondersteund door de wetenschap samen aan de slag gegaan.

Snelfietsroute Amersfoort

Samen werken aan Smart Mobility?

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte. We ondersteunen praktijktesten op de openbare weg en werken daarbij samen met onder meer de RDW, regionale overheden en het bedrijfsleven. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden? Vul dan het contactformulier in.