Gebouwde Omgeving

Van de totale CO2-uitstoot in Nederland komt 40% uit de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord. Aardgasloos, all electric, warmtelevering zijn veel gehoorde termen.

De Energietransitie staat hier niet op zichzelf. Hij raakt aan diverse andere beleidsterreinen, zoals sociale zaken en economie. Met een team van koplopende gemeenten en provincies zoeken we inzicht in de uitdagingen waar decentrale overheden vlak voor staan en benoemen we speerpunten. De ministeries van BZK en IenM sluiten ook aan.

Speerpunten

Het Lokaal Klimaat Actieprogramma (LKA) ondersteunt de volgende speerpunten:

 1. Afspraak Klimaattop
  Energietransitie huishoudens met lagere inkomens
  Deze afspraak is getekend door 30 gemeenten en twee netbeheerders. De energietransitie (pdf, 54 kB) moet plaatsvinden in de totale woningvoorraad. Dus ook bij de particuliere woningeigenaar met beperkte financiële mogelijkheden. Deze bewoners hebben hoge energielasten en kunnen niet investeren om zodoende deze lasten te verlagen. Naar schatting gaat het om 15 - 20% van de particuliere woningeigenaren, dus om en nabij de 700.000 woningen.
  Gemeenten spelen een belangrijke rol. Om niet elke gemeente deze rol afzonderlijk te laten vinden, zijn kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en nieuwe werkwijzen belangrijk. LKA organiseert een Community of Practice(CoP). Tien gemeenten gaan met diverse stakeholders daadwerkelijk aan de slag om energietransitie bij huishoudens met lagere inkomens mogelijk te maken. De deelnemende gemeenten voeren wijk- of complexgericht projecten uit gericht op het meenemen van financieel minder draagkrachtige huishoudens in de energietransitie. Deze wijken of complexen zullen doorgaans bestaan uit gemengd bezit, dus huur- en koopwoningen. Vaak zijn deze koopwoningen door woningcorporaties verkochte (uitgeponde) woningen. In de CoP besteden we onder andere aandacht aan financiering, het samengaan van sociale en klimaatambities en gedragsaspecten (zowel investeringsgedrag als gewoontegedrag). Zo moet door de projecten in de CoP een traject naar sociale energietransitie worden getoond.
 2. Afspraak Klimaattop
  Waardecreatie energierenovatie
  Deze afspraak is getekend door tien gemeenten.
  Energierenovatie van woningen levert naast energiebesparing positieve effecten op diverse terreinen, zoals werkgelegenheid, gezondheid, sociale cohesie, leefbaarheid en waardevermeerdering. Met onderzoek is dit profijt aangetoond. Door gebruik te maken van dit profijt op diverse beleidsterreinen wordt inzichtelijk dat gebiedsgerichte projecten door middel van energierenovatie rendabel zijn en kunnen zelfs gestrande projecten worden vlot getrokken. Energietransitie kan hier als middel worden ingezet om ambities op andere beleidsterreinen in te vullen. Lees meer in het  eindrapport Waardecreatie met bijlagen. LKA is specifiek met de gemeente Haarlem aan de slag om projecten uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van waardecreatie. We ondersteunen hier met kennis vanuit onderzoeken, internationale kennis op dit vlak en kennis uit andere trajecten en andere beleidsvelden. De meervoudige waardecreatie wordt ook ingezet bij de CoP Energietransitie huishoudens met lagere inkomens.

Samenwerking

In beide speerpunten werken we samen met VNG, provincies, ECN, Klimaatverbond, netbeheerders, banken en betrokken ministeries van EZ, BZK en IenM.

Contact

Voor meer informatie over gebouwde omgeving kunt u contact opnemen met René Schellekens, e-mail LKA@rws.nl.

Publicaties en downloads

Op de pagina Publicaties staat een uitgebreider overzicht.