SER-Energieakkoord

Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 vormt de basis voor een breed gedragen, robuust, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid tot 2030. Ruim veertig organisaties verbinden zich aan dit akkoord. Het gaat om onder andere VNG, IPO, UvW, Rijksoverheid, natuur-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties.

Het Energieakkoord bevat afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en een duurzame economie. Eind 2016 volgt een tussenevaluatie over de voortgang.

Lokale overheden

Het Energieakkoord bevat een aantal thema's waar lokale overheden een bijdrage aan kunnen leveren. Deze thema's zijn:

 • Stimuleren Energieke Samenleving
 • Energiebesparing
  • particuliere sector
  • huursector
  • bedrijventerreinen
  • maatschappelijk vastgoed
  • openbare Verlichting
 • Decentrale duurzame energieopwekking
 • Handhaving Wet Milieubeheer
 • Mobiliteit en Transport

Om gemeenten te helpen, heeft VNG een ondersteuningsprogramma Energie opgesteld. Dit programma loopt van 2014 tot en met 2016. Het is vooral gericht op de gebouwde omgeving.

Rijksoverheid

De rol van het Rijk in de uitvoering van het SER-Energieakkoord is als volgt over de verschillende ministeries verdeeld:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Verantwoordelijk voor het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving (bestaande bouw en energieprestatie nieuwbouw), via afspraken met corporaties en financiële instellingen. Zie ook Duurzaam bouwen en verbouwen op de website van de Rijksoverheid
 • Ministerie van Economische Zaken
  Verantwoordelijk voor (randvoorwaarden) opwekking duurzame energie, energienetwerk, innovatiebeleid, stimulering van elektrisch rijden & oplaadinfrastructuur
 • Ministerie van Financiën
  Verantwoordelijk voor financiële/fiscale randvoorwaarden, energiebelasting
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Directie Bereikbaarheid: CO2-reductie in transport en mobiliteit, weg-, water- en railinfrastructuur
  • Directie Milieu en Internationaal: coördinatie klimaatbeleid, faciliteren/ondersteunen lokaal klimaatbeleid, luchtkwaliteit, duurzaam inkopen, Omgevingswet, internationale afspraken CO2-reductie en adaptatie (EU en VN), samenwerking met ambassades
  • Directie Ruimte en Water: ruimtelijke inpassing duurzame energie, ruimtelijke adaptatie, waterveiligheid
 • Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
  Internationale projecten mitigatie en adaptatie

Energieakkoord-cirkel