Klimaatambassadeurs

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkte samen met een team van regionale klimaatambassadeurs. Het team bestaat uit wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders. Zij zijn de bestuurlijke boegbeelden voor het Lokaal Klimaat Actieprogramma (LKA).

Hieronder vindt u van elke klimaatambassadeur een filmpje, quote en voorbeeldproject:

Filip van As

Afgetreden, klimaatambassadeur 2014-2017
"Verduurzaming werkt het best van onderop en is een integraal thema zowel sociaal, groen, milieu, energie, economie als werkgelegenheid. Wij-bedrijven kunnen hierin een cruciale rol vervullen."

Voorbeeldproject Bedrijfsterrein Hessenpoort

Op Hessenpoort staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel. Een deel van de bedrijven is niet aangesloten op het gasnet, maar maakt voor verwarming gebruik van Koude Warmte Opslag. Bij nieuwbouw wordt alleen gebruikgemaakt van duurzame ontwerp- en materiaaltoepassingen. Als eerste in Nederland heeft LNG24 op Hessenpoort medio 2012 een openbaar vulstation voor Liquified Natural Gas geopend. LNG zorgt voor minder CO2-uitstoot en de vrachtwagens rijden stiller. Aan de oostzijde van Hessenpoort is een ecologische zone aangelegd, waar beschermde diersoorten in vrijheid leven.
Meer informatie

Sjraar Cox

Burgemeester Sittard-Geleen, Partij van de Arbeid, Klimaatambassadeur sinds 2014
"Energiek en daadkrachtig. Breng de circulaire economie een forse stap verder met strategische projecten ingebed in het economisch denken."

Voorbeeldproject Dubbel Duurzaam: wooncomfort omhoog, energierekening omlaag

Bij particuliere woningeigenaren worden 4.000 Zorg- en Energiescans uitgevoerd. Energieteams brengen eenvoudige maatregelen aan, in minimaal 1.000 woningen zijn dit ingrijpende maatregelen. Er is een lening van € 1.000.000 van de gemeente beschikbaar voor de financiering van deze ingrijpendere maatregelen.
Meer informatie

Voorbeeldproject Het Groene Net: het grootste restwarmtenetwerk van Nederland

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben in 2015 een duurzaam energiebedrijf opgericht in samenwerking met private partner Ennatuurlijk. Door gebruik van industriële restwarmte van de Chemelot-site en onbenutte warmte van de biomassacentrale BES, bedraagt de waterafname 835 TJ (5.000 woningen en 30.000 woningequivalenten door 70-80 bedrijven instellingen) en is er een besparing van 27 miljoen m3 aardgas en 45.000 ton CO2. De investeringen bedragen circa € 80 miljoen.
Meer informatie

Nienke Homan

Gedeputeerde provincie Groningen, GroenLinks, klimaatambassadeur sinds 2015
“Bij bedrijven ligt een grote potentie aan energiebesparing. Investeren in verduurzaming levert hen al vanaf dag één geld op. Veel bedrijven zijn al bereid stappen te nemen. Toch komt het er onvoldoende van. Wij gaan als provincie de ondernemers helpen om de volgende stap te zetten en de maatregelen echt te nemen.”

Voorbeeldproject: Sauna de Waterlelie

Sauna de Waterlelie in Zevenhuizen heeft al veel maatregelen genomen om energie te besparen en alternatieve warmtebronnen aan te boren. Zoals het gebruik van zonnecollectoren en warmte van het terras, maar ook is het buitenzwembad in de winter voorzien van plastic bolletjes met lucht die op het water drijven om zo het water als een soort deken warm te houden. Ook wil het bedrijf gaan samenwerken met een recyclingbedrijf uit Leek dat warmte over heeft.

Stefan Kuks

Watergraaf Vechtstromen, klimaatambassadeur sinds 2011 met thema innovatie en snijvlak mitigatie-adaptatie en ‘founding father’ van Klimaat Actieve Stad (KAS)
"Mitigatie en adaptatie komen samen in de stad, centrum van dynamiek, belangen, kansen. De nieuwe technologieën en werkwijzen die daaruit voortkomen dragen bij aan groene groei."

Voorbeeldproject Klimaat Actieve Stad 'Waterboulevard'

Klimaat Actieve stad (KAS) is een innovatieve bottom-up aanpak waarin overheden optrekken met bewoners, bedrijven, energieleveranciers, woningbouwcorporaties en anderen. De deelnemers zoeken gericht naar projecten en ontwikkelingen met een meerwaarde op het snijvlak van klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In versneld tempo realiseren ze klimaatmaatregelen in stedelijk gebied. Een goed voorbeeld is het gezamenlijk programma voor de Twentse Steden.

De 'Waterboulevard' in Almelo draagt bij aan een betere infrastructuur, werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, waterbeleving, waterberging en recreatie. De gemeente, ondernemers en andere stakeholders trekken het Overijssels kanaal door tot in het centrum, waar een haven komt.

Hennie Roorda

Heemraad Waterschap Rivierenland, klimaatambassadeur sinds 2012 met focus op de Energie- en grondstoffenfabriek en Routekaart afvalwaterketen 2030
“We kunnen nog zoveel meer energie uit het afvalwater halen: biogas, warmte, fosfaat. Dit is goed voor het klimaat en voor onze portemonnee."

Voorbeeldproject Rioolwaterzuivering Beverwijk

De rioolwaterzuivering in Beverwijk zet biogas - dat vrijkomt bij behandeling van slib - om tot groen aardgas en zuiver CO2. Auto's rijden op een deel van het groene aardgas, de rest komt in het openbare aardgasnet. Het zuivere CO2 is een waardevol bijproduct voor verkoop aan bijvoorbeeld kassenbedrijven, voedingsmiddelen industrie en koelhuizen.
Meer informatie

Zonneweide op waterberging bij Schagen

Waterbergingen zijn stukken weiland die bij overmatige regenval of in noodgevallen overtollig water kunnen opnemen. Ze kunnen nog beter worden benut door er bijvoorbeeld zonnepanelen op te zetten. Waterschap Hollands Noorderkwartier is van plan op de waterberging De Stolpen (circa 17 hectare) in gemeente Schagen zo’n duizend zonnepanelen te plaatsen, die ongeveer één megawatt opwekken.
Meer informatie

Dennis Straat

Wethouder Zaanstad, VVD, klimaatambassadeurs sinds 2014, gevraagd door Stef Blok
"Als klimaatambassadeur Gebouwde Omgeving zie ik het benutten van restwarmte van bedrijven voor het verwarmen van woningen en gebouwen als een goede manier om de energiehuishouding te verduurzamen en de energielasten voor huishoudens naar beneden te brengen."

Voorbeeldproject FORBO Flooring Linoleum

Forbo Flooring B.V. maakt deel uit van de internationale Forbo-groep en heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot de grootste linoleumproducent ter wereld. Het bedrijf telt ruim 700 medewerkers. Milieu en duurzaamheid zijn voor Forbo kernwaarden, die tot uitdrukking komen in zowel de producten al het productieproces. Marmoleum, één van de oudste en meest bekende producten van het bedrijf, draagt het Cradle-to-Cradle zilver certificaat. Het bedrijf beoogt meer te doen dan wat de overheid in voorschriften en regels verlangt. Forbo is voortdurend bezig om de impact van het productieproces op het milieu zo beperkt mogelijk te houden. Doelstelling daarbij is de vermindering van C02-uitstoot door o.a. efficiënt gebruik van grondstoffen, energiebesparing, alsmede gebruik van duurzame energie. 'Creating better environments' luidt de ondertitel van het Forbo Milieujaarverslag 2010. Forbo Flooring wil meehelpen wijken van de gemeente Zaanstad op temperatuur te houden met restwarmte uit zijn milieu-installaties. Het voornemen maakt deel uit van een groter plan om het warmtenetwerk in Zaanstad uit te breiden. Daarnaast heeft Forbo een distributiecentrum gebouwd dat aan de standaard van LEED Gold voldoet.
Meer informatie

Berend de Vries

Wethouder Tilburg, D66, klimaatambassadeur sinds 2010, voor Klimaatneutrale gemeenten
"De sleutel voor de oplossing van het klimaatprobleem ligt ook op lokaal niveau. Dat vraagt om creativiteit en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid."

Voorbeeldproject Nul–op–de-meter woningen

Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn en zet stevig in op energiebesparing en de productie van duurzame energie. De focus ligt op bedrijven, gebouwde omgeving en mobiliteit. Voor de gebouwde omgeving streeft Tilburg naar energieneutrale woningen, zowel binnen de nieuwbouw als de bestaande bouw. Tilburg is één van de ondertekenaars van het landelijke programma de Stroomversnelling. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de diverse woningcorporaties om huurwoningen energieneutraal te renoveren. De eerste energieneutrale huurwoning van woningcorporatie Tiwos is al opgeleverd. Andere projecten, zowel van Tiwos als van de andere corporaties, zijn in voorbereiding.
Tilburg stimuleert ook particuliere huiseigenaren om hun woning energieneutraal te maken, in aansluiting op de landelijke Green Deal Nul-Op-De-Meter Particuliere Woningen. Daarnaast is Tilburg actief betrokken bij de Brabantse Stroomversnelling, bedoeld voor de uitrol van de nul-op-de-meter aanpak voor particuliere woningen.
Meer informatie: Stroomversnellingkoopwoningen, Wonenbreburg, Energiesprong

Jan Jacob van Dijk

Gedeputeerde provincie Gelderland, CDA, klimaatambassadeur sinds 2015
"De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarom is zij één van de 145 partners in het Gelders Energieakkoord. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder' werken daarin ondernemers, overheden, inwoners samen aan een energieneutraal Gelderland in 2050.
Het landschap zal veranderen. Zonneparken, windmolens, biovergisters. Niet iedereen is automatisch blij met deze manier van het opwekken van hernieuwbare energie. Maar voor het verduurzamen moeten we daaraan wennen. Daar komt bij dat energieopwekking minder centraal en meer verspreid zal gaan plaatsvinden zodat dit soort faciliteiten dichter bij onze woongebieden komen te liggen. Ik geloof meer in het verleiden in plaats van overrulen."
Meer informatie: Ambitie provincie Gelderland, Gelders Energieakkoord