Stortplaatsen

Situatieschets
Emissies
Maatregelen
Wetgeving
Publicaties
Downloads

Situatieschets

Op afvalstortplaatsen komt methaan vrij. Zodra afval gestort en gecompacteerd is, beginnen in de stort afbraakprocessen op gang te komen. Bacteriën breken bepaalde componenten af op stortplaatsen met organisch afval. Daarbij ontstaat brandbaar stortgas. Dat bestaat voornamelijk uit de broeikasgassen kooldioxide en methaan. Het aandeel van stortplaatsen in de totale broeikasgasemissies is de afgelopen jaren fors gedaald. Dit is het gevolg van de verminderde hoeveelheid organisch afval in het gestorte afval, van het affakkelen van stortgas en van het gebruik van stortgas voor het opwekken van energie.

Emissies

Methaanemissies uit stortplaatsen dragen in belangrijke mate bij aan het broeikaseffect. In de afgelopen jaren is de methaanemissie uit stortplaatsen flink gedaald. Methaan van stortplaatsen droeg in 1990 nog voor bijna 6% bij aan de totale broeikasgasemissies van Nederland en was toen de grootste bron van methaanemissies in Nederland. In 2009 is de emissie voor alle stortplaatsen gedaald tot minder dan 5 Mton CO2-equivalenten (2,5%). Dejaarlijkse emissie van methaan uit stortplaatsen in Nederland wordt berekend met het afval dat vanaf 1945 is geproduceerd. De emissie is afkomstig uit veel oude stortplaatsen en uit enkele stortplaatsen die net gesloten of nog in exploitatie zijn.

Maatregelen

Meer weten over mogelijke maatregelen voor emissie-reductie? Lees de Handreiking Methaanreductie Stortplaatsen.

Financiële steun
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden als het gaat om milieu-investeringen. Ga voor meer informatie naar de website van de MIA\Vamil-regeling of het programma Milieu & Technologie.

Wetgeving

Het Stortbesluit bodembescherming verplicht exploitanten van stortplaatsen voorzieningen te treffen om stortgas op te vangen en het binnen of buiten de stortplaats te benutten of te fakkelen. Ook stelt het besluit eisen aan het verwerken van stortgas. Het Stortbesluit is toe aan een fundamentele herziening. Deze wordt op dit moment voorbereid.

Publicaties

Downloads