Wettelijke taken Bodem+

Erkenningen en verklaringen

Bodem+ voert wettelijke taken uit in het kader van:

  • het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
  • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)
  • de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)
  • de Wet bodembescherming (Wbb)

Bbk: Erkenningen en Gelijkwaardigheidsverklaring IBC Besluit bodemkwaliteit

Sinds 2008 stelt het Besluit bodemkwaliteit eisen aan het toepassen van steenachtige bouwstoffen en grond. Daarnaast worden sinds 2006 eisen gesteld aan de kwaliteit en de integriteit van uitvoerende organisaties. De aangewezen werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs. Bodem+ behandelt de aanvragen tot erkenning en publiceert de overzichten met erkende intermediairs. De erkende kwaliteitsverklaring dient als milieuhygiënische verklaring en geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van het besluit.

Bbk: Fabrikant-eigenverklaring

Een nieuw type milieuhygiënische verklaring in het kader van het Bbk is de fabrikant-eigenverklaring. Deze wordt door de producent zelf afgegeven zonder periodieke externe controles door een erkende certificerende instelling, zonder erkenning van de verklaring door onze ministers en door Bodem+ gepubliceerd. Ook kunt u bij Bodem+ op grond van het Bbk een gelijkwaardigheidsverklaring aanvragen ten aanzien van isolerende voorzieningen (IBC) die afwijken van de door de minister gestelde regels.

Bssa: Verklaring van niet-reinigbaarheid voor storten grond

Sinds 1996 geldt een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond (Bssa). Dit verbod is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid naar alle grond. Voor te storten grond moet u een ontheffing aanvragen voor dit stortverbod. Voor deze wettelijke taak is de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen als het bevoegde orgaan. Bodem+ behandelt in mandaat de aanvragen om verklaringen van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond.

Wbm: Statusverklaring baggerspecie

Met ingang van 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd. Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), art. 29). Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. U kunt deze baggerspecieverklaring aanvragen als u baggerspecie ter verwijdering wilt afgeven aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Wbb: Kostenverhaal

Bodem+ is namens de Staat der Nederlanden belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal. Bij de uitvoering van deze taak werkt Bodem+ vaak samen met provincies en gemeenten die voorzien in gegevensverstrekking, noodzakelijk voor de onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak. Ook wordt Bodem+ ondersteund door het kantoor van de Landsadvocaat.

Externe links


Beeldmerk Bodem+