Perspectieven om broeikasgas en ammoniakemissies te reduceren door het aanzuren van mest