Methaanemissie uit natuurlijk geventileerde melkveestallen