Bodemconvenanten

Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

Op 10 juli 2009 is het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015' ondertekend. Het bodembeleid veranderde hiermee ingrijpend en de verantwoordelijkheden van het Rijk verschoof naar de provincies en gemeenten. Bij het convenant was een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma werden de acties die volgen uit het convenant nader uitgewerkt.

Op 17 maart 2015 is er een nieuw, een tweede, convenant getekend: Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De convenantspartijen vinden dat het eerste convenant goed heeft gewerkt, dat er ten aanzien van het bodem- en ondergrondbeleid nog veel moet gebeuren en dat ze daarbij stevig moeten samenwerken. Kortom volop reden om opnieuw een aantal afspraken te maken.

Via deze website houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de convenanten. U kunt hier terecht voor o.a. nieuws, achtergrondinformatie over de diverse thema’s van de convenanten, informatie over de betrokken partijen en downloads van belangrijke stukken.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

ggb_barwoutswaarder_MG_5370-carrousel

Het project gebiedsgericht grondwaterbeheer draait om het actief bevorderen van het vestigen en inrichten van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) bij gemeenten die daarvoor een indicatie hebben.

Duurzaam gebruik van de ondergrond

2010september_PET1283-2_ondergrond_rotterdam-carrousel

Het project Ondergrond en Transitie richt zich op de transitie naar een duurzaam gebruik van de ondergrond. In de transitie komt nu de volgende spannende stap in beeld: van beleid naar de werkelijke uitvoeringspraktijk.

Spoedlocaties

UP-034-carrousel

Een belangrijke afspraak uit het bodemconvenant is dat de bevoegde overheden de locaties waar gevaar voor de volksgezondheid kan optreden, de zogenaamde humane risicolocaties, in 2015 hebben gesaneerd of tenminste de risico's hebben beheerst.

Wet- en regelgeving

UP-Wetboeken-8-carrousel

In het project Wet- en regelgeving van het uitvoeringsprogramma Bodemconvenant staat de transitie naar een nieuw bodemontwikkelingsbeleid na 2015 centraal.